Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2019 rok

Na posiedzeniu Zarządu Regionalnego Towarzystwa Wioślarskiego LOTTO-Bydgostia w dniu 14 maja podjął decyzję, że statutowe zebranie sprawozdawcze z działalności naszego Towarzystwa za 2019 rok odbędzie się 22 czerwca 2020 roku (poniedziałek) o godz. 17.30 (pierwszy termin) lub o godz. 18.00 (drugi termin). Ogłoszeni o terminie Walnego Zebrania jest umieszczone w siedzibie klubu od 21 maja 2020 r.

Porządek Walnego Zebrania Sprawozdawczego za 2019 rok Regionalnego Towarzystwa Wioślarskiego Bydgostia w dniu 22.06.202020r. o godz 17.30 w pierwszym terminie, drugi termin 18.00 w sali Towarzystwa (nowy budynek) przy ul. Żupy 4

1. Rozpoczęcie zebrania i powitanie zebranych .
2. Uchwalenie porządku obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego
3. Powołanie Prezydium( Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania )
4. Powołanie komisji:
• Komisji Skrutacyjnej
• Komisji Mandatowej
• Komisji Uchwał i Wniosków
5. Odczytanie protokołu z ostatniego Walnego Zebrania Sprawozdawczego
6. Sprawozdanie Komisji Mandatowej
7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Towarzystwa za rok 2019
• Prezesa Towarzystwa
• Wiceprezesa ds. finansowych, przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2019
• Wiceprezesa d/s Żeglarstwa
• Kierownika Sekcji d/s Turystyki i Rekreacji
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
9. Dyskusja nad sprawozdaniami
10. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania zarządu za rok 2019
11. Zatwierdzenie sprawozdania komisji rewizyjnej za rok 2019
12. Udzielenie absolutorium dla Zarządu RTW Bydgostia za 2019 rok
13. Uchwalenie planu dochodów i dotacji oraz preliminarza kosztów na 2020 rok.
14. Przyjęcie uchwały o uzupełniających wyborach na członka Komisji Rewizyjnej
15. Przyjęcie uchwały o wyborze wiceprezesa ds. Turystyki i Rekreacji
16. Przyjęcie uchwały o wyznaczeniu terminu zebrania sprawozdawczo-wyborczego
– zgodnie ze statutem Towarzystwa – na IV kwartał 2021 roku
17. Przyjęcie uchwał o określeniu zasad organizacyjnych wręczania medali ,,HOMO INVICTUS – DECUS BYDGOSTIAE”, oraz o nadaniu złotych i srebrnych medali ,,HOMO INVICTUS – DECUS BYDGOSTIAE”
18. Wolne głosy i wnioski .
19. Odczytanie uchwał i wniosków.
20. Zakończenie zebrania