RODO

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) (dalej Rozporządzenie) oraz na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018,poz.1000) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Regionalne Towarzystwo Wioślarskie Bydgostia w Bydgoszczy, ul. Żupy 4, 85-026 Bydgoszcz, tel. +48 887 467 267, e-mail: bydgostia@bydgostia.org.pl
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail: iod@bydgostia.org.pl
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
  a. realizacji czynności statutowych Towarzystwa na podstawie złożonej deklaracji członkowskiej oraz na podstawie zgody, w oparciu o art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia;
  b. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy na podstawie art.6 ust.1 lit.b Rozporządzenia;
  c. wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach w związku z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;
  d. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej na podstawie art.6 ust.1 lit. d Rozporządzenia;
  e. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora w związku z prowadzoną działalnością statutową i odbywa się na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
  a. podmioty upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  b. podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Państwu:
  a. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
  b. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
  c. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
  d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
  e. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.
 7. W przypadku, w którym przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Podanie przez Państwo danych osobowych jest warunkiem realizacji czynności prawnych . Przy czym podanie danych jest:
  a. obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  b. dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Państwa zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych lub niezawarcie umowy.
 9. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania
 10. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

KLAUZULA INFORMACYJNA – NEWSLETTER

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w ramach prowadzonej współpracy oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Regionalne Towarzystwo Wioślarskie Bydgostia w Bydgoszczy, ul. Żupy 4, 85-026 Bydgoszcz, tel : 512 777 315, e-mail: bydgostia@bydgostia.org.pl (dalej jako „Administrator”);
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail: iod@bydgostia.org.pl
 3. Państwa dane będą przetwarzane w celu:
  a) świadczenia przez Administratora usługi drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.), polegającej na przesyłaniu newslettera przez Administratora – na podstawie odrębnie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  b) prowadzenia marketingu bezpośredniego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  c) prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych – na podstawie odrębnie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  d) przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.) – na podstawie odrębnie udzielonej zgody,
  e) używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.) – na podstawie udzielonej zgody;
 4. dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom;
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia wyrażonej zgody bądź złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (co nastąpi także w wyniku rozwiązania umowy na świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na przesyłaniu newslettera) – w przypadkach przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie odrębnej zgody na przesyłanie newslettera lub prowadzenie działań marketingowych lub na podstawie wymienionej w art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, w tym na potrzeby marketingu bezpośredniego;
 6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane do przesyłania newslettera, przy czym niepodanie danych będzie skutkować niemożnością otrzymania newslettera od Administratora;
 7. Administrator nie przetwarza Państwa danych osobowych przy użyciu narzędzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;
 8. przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania tych danych lub ich przeniesienia;
 9. przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 10. w przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).