Powstało Porozumienie „Bydgoskie Wioślarstwo”

W dniu dzisiejszym zostało podpisane Porozumienie bydgoskich klubów wioślarskich pod nazwą „Bydgoskie Wioślarstwo”. Podpisy złożyli Zastępca Prezydenta Bydgoszczy Jan Szopiński, Prezes Bydgoskiego Klubu Wioślarek Krystyna Bleja, Prezes Bydgoskiego Towarzystwa Wioślarskiego Krzysztof Cadelski, Prezes Stowarzyszenia Sportów Wodnych Zawisza Mirosław Bednarczyk oraz Prezes LOTTO-Bydgostia Zygfryd Żurawski.
Uczestnicy Porozumienia zamierzają dołożyć szczególnych starań w promowaniu sportu wioślarskiego, a w szczególności wizerunku Bydgoszczy jako stolicy polskiego wioślarstwa. | foto

Ponad 100-letnia historia rozwoju wioślarstwa w mieście nad Brdą, liczebność klubów i osób uprawiających wioślarstwo oraz najwyższe osiągnięcia sportowe, zarówno w historii, ale szczególnie współcześnie w pełni uzasadniają aspiracje środowiska bydgoskich wioślarek i wioślarzy do traktowania tej dyscypliny w sposób szczególny.

Uczestnicy Porozumienia zamierzają współpracować w ramach porozumienia na zasadach partnerskich nie wykorzystując efektów tych działań dla swoich korzyści z pominięciem pozostałych klubów. Taka postawa nie przeszkodzi w sportowej rywalizacji podczas regat i zawodów

Wsparcie organizacyjne zapewni Miasto Bydgoszcz.

1. Porozumienie zostaje zawarte pomiędzy następującymi Bydgoskimi Klubami Wioślarskimi:
a) Bydgoski Klub Wioślarek
b) Bydgoskie Towarzystwo Wioślarskie
c) Regionalne Towarzystwo Wioślarskie LOTTO-Bydgostia
d) WKS Zawisza Stowarzyszenie Sportów Wodnych

2. Cele Porozumienia
a) współpraca uczestników Porozumienia w zakresie promocji wioślarstwa bydgoskiego na arenie Polski i poza granicami kraju,
b) podejmowanie nowych inicjatyw w formie zawodów, imprez, spotkań, konkursów, itp., których celem będzie zachęcanie dzieci i młodzieży do uprawiania wioślarstwa,
c) opracowywanie wspólnej strategii i współpraca w działaniach podnoszących rangę i pozycję wioślarstwa wśród mieszkańców Bydgoszczy.

3. Działania, które uczestnicy Porozumienia będą podejmować dla osiągnięcia zakładanych celów:
a) stworzenie marki „Bydgoskie Wioślarstwo” i sygnowanie nim wszystkich działań w ramach Porozumienia oraz materiałów reklamowych wydawanych przez uczestników Porozumienia, a także umieszczenie jej w siedzibach i na przystaniach uczestników Porozumienia,
b) prowadzenie strony internetowej przedstawiającej uczestników Porozumienia i prezentującej działania podejmowane w celu osiągnięcia celów Porozumienia,
c) organizacja imprez w formie rywalizacji sportowej na wodzie i na ergometrach z przeznaczeniem dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych pod nazwą „Wtorki wioślarskie”,
d) koordynacja i intensyfikacja działań wizerunkowych w czasie imprez rekreacyjnych i sportowych, które dzieją się w przestrzeni publicznej, a których organizatorem jest Miasto Bydgoszcz, związki sportowe, itp.,
e) organizacja przedsięwzięć medialnych takich jak konferencje prasowe, patronaty medialne, itp.

4. Uczestnicy Porozumienia powołują Radę Przedstawicieli Bydgoskich Klubów Wioślarskich, w skład której wchodzą Prezesi wszystkich klubów, lub osoby przez nich upoważnione. Wszystkie decyzje podejmowane przez Radę Przedstawicieli w sprawach określonych w pkt.5 są podejmowane jednogłośnie.

5. Do uprawnień Rady Przedstawicieli Porozumienia należy:
a) wyznaczenie koordynatora Porozumienia, którego zadaniem jest zapewnienie przepływu informacji pomiędzy uczestnikami porozumienia,
b) ustalenie rocznego harmonogramu działań podejmowanych wspólnie przez uczestników Porozumienia. Harmonogram działań na rok 2013 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Porozumienia,
c) opracowywanie i zatwierdzanie regulaminów zawodów wioślarskich wspólnie organizowanych przez uczestników Porozumienia,
d) rozwiązywanie wszelkich spraw organizacyjnych i innych – powstających przy realizacji przyjętych działań.

6. Uczestnicy Porozumienia w przypadku realizacji wspólnych przedsięwzięć, działań wizerunkowych posługiwać się będą symboliką graficzną, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Porozumienia.

7. Uczestnicy Porozumienia wyrażają zgodę na wykorzystanie swoich logotypów w celu realizacji Porozumienia.

8. Partnerem Porozumienia „Bydgoskie Wioślarstwo” jest Fundacja „Wygrać Marzenia”. Fundacja w zapisach statutowych zobowiązuje się do „podejmowania i wspierania działań w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym wspieranie i upowszechnianie wychowania fizycznego, propagowanie zdrowego trybu życia, wspieranie rozwoju kultury fizycznej, szczególnie sportu wioślarskiego”. Działanie to jest zbieżne z celami niniejszego Porozumienia.

9. Na zmianę zapisów niniejszego Porozumienia konieczne jest jednogłośne wyrażenie zgody wszystkich uczestników Porozumienia.

10. Porozumienie jest ważne z dniem podpisania – 11.03.2013 roku i obowiązuje na czas nieokreślony. Każdy z uczestników Porozumienia może je wypowiedzieć w dowolnym czasie.

Harmonogram działań na rok 2013
11.05.2013 – Mistrzostwa Miasta Bydgoszczy
25.05.2013 – Mała Wioślarska
22.06.2013 – Ster na Bydgoszcz
12.09.2013 – Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego
28.09.2013 – Wielka Wioślarska o Puchar Brdy

Akcja „Wtorki Wioślarskie”:
Wioślarska Liga Czwórek – wyścigi czwórek podwójnych ze sternikiem w kategoriach młodzik i junior młodszy
23.04.2013
14.05.2013
04.06.2013
18.06.2013

Akcja „Wtorki Wioślarskie” w miesiącach październik-marzec będzie organizowana na ergometrach.